Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Ganzo-Tools Nederland BV (KvK 66109264)

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten (inclusief reparatiewerkzaamheden) van Ganzo-Tools Nederland BV

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Ganzo-Tools Nederland BV en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Ganzo-Tools Nederland BV

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 8 weken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Ganzo-Tools Nederland BV desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht.

2.2. In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Ganzo-Tools Nederland BV niet.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Ganzo-Tools Nederland BV de order c.q. opdracht tot reparatiewerkzaamheden, schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht tot reparatiewerkzaamheden is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Ganzo-Tools Nederland BV en deze algemene voorwaarden.

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Ganzo-Tools Nederland BV bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn komt door de wijziging te vervallen.

Artikel 4. PRIJZEN

4.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die Ganzo-Tools Nederland BV in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkomen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn/werkplaats te Helmond, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in Euro's.(€), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn meerkosten verbonden. Indien aflevering heeft plaatsgevonden, zijn de materialen verder voor verantwoording koper. Een verzending geschiedt op de wijze als door Ganzo-Tools Nederland BV aangegeven. Wenst de wederpartij een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van wederpartij.

4.2. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is Ganzo-Tools Nederland BV gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen.

4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Ganzo-Tools Nederland BV gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING

5.1. Betaling dient contant bij aflevering te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij aankopen op rekening of doorbelastingen middels een factuur, zulks na uitdrukkelijke instemming van Ganzo-Tools Nederland BV, geldt een betalingstermijn van binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.

5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Ganzo-Tools Nederland BV alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.4. Alle door Ganzo-Tools Nederland BV gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

5.6. Bij levering in consignatie wordt 15% van het overeengekomen koopbedrag in rekening gebracht en voldaan door wederpartij. 

Artikel 6. ANNULERING

In geval van annulering door wederpartij zijn alle door Ganzo-Tools Nederland BV ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Ganzo-Tools Nederland BV ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Ganzo-Tools Nederland BV dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: - er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Ganzo-Tools Nederland BV kan worden toegerekend; - wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Ganzo-Tools Nederland BV tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; - wederpartij Ganzo-Tools Nederland BV niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

7.3. Wederpartij dient de bij Ganzo-Tools Nederland BV gekochte goederen of diensten in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Ganzo-Tools Nederland BV opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Ganzo-Tools Nederland BV zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Ganzo-Tools Nederland BV op schadevergoeding.

Artikel 8. REPARATIEWERKZAAMHEDEN

8.1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

8.2. Goederen die Ganzo-Tools Nederland BV tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.

8.3. Geringe afwijkingen in kwaliteit e.d. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

8.4. Ondergeschikte veranderingen (bijv. kleine modelveranderingen) van of aan de door Ganzo-Tools Nederland BV doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

8.5. In geval van vertraging in reparatiewerkzaamheden die niet te wijten zijn aan Ganzo-Tools Nederland BV, zijn alle daaruit voortvloeiende schade en kosten – waaronder verleturen - voor rekening van de wederpartij.

8.6. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door Ganzo-Tools Nederland BV als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon incl. winstopslag.

8.7. Ganzo-Tools Nederland BV is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Ganzo-Tools Nederland BV.

Artikel 9. GARANTIE/RECLAME

9.1. Voor alle door Ganzo-Tools Nederland BV geleverde en door derden gefabriceerde producten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Ganzo-Tools Nederland BV garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn.

9.2. Behoudens het bepaalde onder 9.3 verleent Ganzo-Tools Nederland BV met inachtneming van de beperkingen als in deze algemene voorwaarden geformuleerd – aan wederpartij een garantie van twee maanden op de door Ganzo-Tools Nederland BV verrichtte reparatiewerkzaamheden.

9.3. Reclame is niet mogelijk indien: - de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; - de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Ganzo-Tools Nederland BV op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd dan wel door wederpartij of een derde zijn gerepareerd of andere werkzaamheden aan het door Ganzo-Tools Nederland BV geleverde wapen zijn verricht; - de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Ganzo-Tools Nederland BV; - wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Ganzo-Tools Nederland BV (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan. - Indien aan het uitgevoerde werk en/of levering andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren.

9.4. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde reclameert, en zijn reclame door Ganzo-Tools Nederland BV gegrond wordt bevonden, zal Ganzo-Tools Nederland BV te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.

9.5. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.

9.6. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. KEURING

Alle goederen worden voor de aflevering door Ganzo-Tools Nederland BV gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Ganzo-Tools Nederland BV vastgesteld.

Artikel 11.NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/ OPSCHORTING

11.1. Ganzo-Tools Nederland BV is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: - wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; - wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet; - faillissement van wederpartij wordt aangevraagd; - het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd; - een onderhands akkoord wordt aangeboden; - op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd; - wederpartij in strijd handelt met de wet;

11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Ganzo-Tools Nederland BV passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Ganzo-Tools Nederland BV aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van de verrichte reparatiewerkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.

12.2. Ganzo-Tools Nederland BV is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Ganzo-Tools Nederland BV voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.

12.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Ganzo-Tools Nederland BV te leveren. Hij is eveneens verplicht Ganzo-Tools Nederland BV op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan DB om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 13. RETENTIERECHT

Ganzo-Tools Nederland BV is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Ganzo-Tools Nederland BV met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1. Ganzo-Tools Nederland BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Ganzo-Tools Nederland BV of leidinggevende ondergeschikten.

14.2. Ganzo-Tools Nederland BV is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

14.3. Ganzo-Tools Nederland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

14.4. Ganzo-Tools Nederland BV heeft te allen tijde het recht een schade van de wederpartij. Wederpartij dient Ganzo-Tools Nederland BV hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

14.5. Alle wettelijke aansprakelijkheden vervallen bij gebruik van wapens en munitie, anders dan waar het voor bestemd is evenals bij verkeerd gebruik van het wapen of bij gebruik verkeerde munitie.

Artikel 15. OVERMACHT

15.1 onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Ganzo-Tools Nederland BV, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Ganzo-Tools Nederland BV kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Ganzo-Tools Nederland BV ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

15.2. Overmacht geeft Ganzo-Tools Nederland BV het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 16. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

16.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Ganzo-Tools Nederland BV of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

16.2. Ganzo-Tools Nederland BV behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Ganzo-Tools Nederland BV ter zake rechthebbende is.

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

18.1. De vestigingsplaats van Ganzo-Tools Nederland BV is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Ganzo-Tools Nederland BV moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Ganzo-Tools Nederland BV is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Ganzo-Tools Nederland BV gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.